Convenant ‘huisvesting internationale werknemers’ ondertekend

Vrijdag is het convenant ‘huisvesting internationale werknemers’ ondertekend bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Het convenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen de 8 gemeenten van Regio Rivierenland, uitzendorganisaties en huisvestingspartijen. Dit convenant is uniek voor Nederland. Het zet de toon in Nederland om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren.


“Internationale werknemers (arbeidsmigranten) zijn de onmisbare kracht van de economie. Helaas worden zij niet altijd goed gehuisvest, ook in de regio Rivierenland niet. Met dit convenant committeren marktpartijen en gemeenten zich om samen de kwaliteit van huisvesting en leven van internationale werknemers in de regio Rivierenland te verbeteren”.


Circa 12.000 arbeidsmigranten
Op dit moment werken circa 12.000 internationale werknemers in de regio Rivierenland. Werkgevers verwachten de komende tien jaar, vanwege vergrijzing en ontgroening, dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar stijgt. Er wordt rekening gehouden met de inzet van 3.000 tot 10.000 extra internationale werknemers.


Eisen aan huisvesting
In het convenant staan verschillende afspraken en kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden. Zo moet de huisvesting minimaal voldoen aan de meest actuele vereisten van het Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF) en waar mogelijk de eisen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Roemer norm).


Waterbedeffect voorkomen
Het belangrijk doel van het convenant is een gelijk speelveld creëren. Door duidelijke regels en normen is het voor iedere partij duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Uitzendbureaus die zich niet aan dit convenant willen committeren krijgen met uniforme handhaving te maken. Dit voorkomt een waterbedeffect waarbij sommige marktpartijen bewust gemeenten opzoeken met de minst strenge regels voor huisvesting.


Ondertekenaars convenant
Het convenant wordt door de volgende gemeenten en partijen ondertekend:

  • Gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal.
  • Huisvesters: VanDoorn Living, Homeflex, KAFRA Housing en United Homes
  • Uitzendorganisaties: VDU Uitzendbureau, OTTO Workforce, Europlus en Sprintwerkt

Afspraken convenant
In het convenant staan afspraken over de volgende onderwerpen:
• De wijze waarop inschrijving georganiseerd wordt;
• De kwaliteit van nieuwe huisvestingsinitiatieven in de regio;
• De kwaliteit van de wijze waarop het beheer van nieuwe huisvestingsinitiatieven georganiseerd wordt;
• De wijze waarop werkloosheid onder internationale werknemers voorkomen en opgelost wordt;
• De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de beschikbare verblijfplaatsen in relatie tot het aantal internationale werknemers dat in de regio werkzaam is;
• De wijze waarop de zelfredzaamheid van internationale werknemers in de regio wordt bevorderd.


Bepalingen voor uitzendondernemingen
Voor uitzendondernemingen staan onder andere de volgende bepalingen in het convenant:

  • De werkgever of uitzendorganisatie verplicht zich om de regiogemeente(n) op verzoek te informeren over het aantal huidige en toekomstige internationale werknemers dat werkzaam is binnen het bedrijf of bij bedrijven gevestigd in regio Rivierenland.
  • Aan de uitzendondernemingen wordt de eis gesteld dat zij zijn aangesloten bij en gecertificeerd door de NBBU of ABU.
  • Uitzendorganisaties en werkgevers dragen zorg voor veilig en gezond vervoer van en naar het werk.
  • Uitzendorganisaties, die tevens de verblijfsbieder van de internationale werknemer zijn, bieden te allen tijde twee zelfstandige contracten aan: één huurcontract (met een opzegtermijn van één maand) en één arbeidscontract. Vanaf 1 april 2023 geldt dit beleid al voor ABU-leden.
  • De werkgever of de uitzendorganisatie die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers, zal die werknemers nooit verplichten om van die huisvesting gebruik te maken; een eventuele wens van de werknemer om elders huisvesting te vinden of effectuering van die wens, zal geen gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie.

Het hele convenant lees je hier.